Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - Hatme-Duasi
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 

Arkadaşlar Hatme duasının tamamı ve Mp3 halinde. En kısa zamanda öğrenmeye gayret edelim inşaAllah.
-Elhamdulillâhi Rabbi'l-Alemin. Elhamdulillâhi hakka hamdihi ve senâihi vessalâtu vesselâmu ala hayri halkihi Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

-Allahumme belliğ ve evsil misle sevâbihi hazihil hatmeti'ş -şerifeti'l- mubareketi ba'del- kabûli minna, bi'l fadlı ve'l kerem hediyeten minna vasileten ila ravdati menbai-s'ıdki ve'ssefa eşrefil vera Hazreti Seyyidina Muhammed-ini'l Mustafa (Sallahu Teâlâ aleyhi vesellem ve ila ruhi).

-Kullin min alihi ve evladihi ve ezvacihi eshabihi ve etbaihi ve zurriyetihi ve muhacirihi ve ensarihi (Ridvanallahu Teâlâ aleyhim ecmain ve ila ruhi).

-Kullin min sadati silsileti tarikatil aliyyetin Nakşibendiyyeti, vel Kadiriyyeti, ve Sehreverdiyyeti, vel Çestiyyeti, vel Kubreviyye (Kaddesallahu Teâlâ Esrarahum Ecmain ve ila ruhi)

-Şeyhina ve melazina ve kıdvetina ve imamina ve imami tarikati zil feydilcari ven nurissari eşşeyhil behail Hakki vel hakikati veddiyn Hazreti Eşşeyh Muhammedinil Uveysiyyil Buhariyyi Elmağrufi bi Şahi Nakşibend (Kaddesallahu sırrehu ve ila ruhi).

-Menbail mearifi vel kemali seyyidis sâdâti esseyid Emir Kulâl (k.s.a.).

-El mukbili aleyke velimasi vakennasi Eşşeyh Muhammedinil Baba semmasi (k.s.a.).

-El valihi fi muhabbeti mevlahul ganiyyi Elma'rufi bi hazreti Azizan Hâce Aliyyir Ramiteni (k.s.a.).

-El mu'ridi anil muradid dunyeviyyi ve uhreviyyi Hazreti Eşşeyh Mahmudinil Inciriyyil Fağnevi (k.s.a.).

-El Mutessellihi anil hicabil beşeriyyi Hazreti Eşşeyh Arifir Rivegeri (k.s.a.).

-Kutbil evliyai ve burhanil esfiyai kamiid bid'ati muhyis sunneti şeyhil meşaihi Mevlana Hazreti Eşşeyh Abdulhâlık-i Gucdevanî (k.s.a.)

-Kutbil hakkani el Gavsi semedani Eşşeyh Ahmed-il Faruk'i Serhend-i el ma'rufi bil Imami Rabbani el Muceddidi li el fisâni (k.s.a.).

-Kutbi dairetil irşadi gavsissakaleyni alessadadi essâiri fillah erraki-ssacidi zilcenâhayni Hazreti Diyaeddin Mevlana Hazreti Eşşeyh Halid (k.s.a.).

-Menbail hilmi ve nurizzelami El hadi beynel aşairi Vel akvami Hazreti Siraciddinillezi Zehere min halefi Seyyidil enam Mevlâna Hazreti Esseyyid Abdullah (k.s.a.).

-Şeyhinel Gayrullezi bihinet tebaha Mevlanel ve kuri kubdil irşadi vel medari Hazreti Şihabiddin Mevlâna Hazreti Eşşeyh Seyyid Taha (k.s.a.).

-Sultanil Kuberail mutekaddimine Kıdvetil kuberail muteahhirine Gavsil Ammeti Vel haifin Kutbil eimmeti vessalikin Muğisil musteğisine Munisil ğurebai vel Aşikine Mevlana Şeyhinel Kamilil Mükemmilil uveysiyyi Mevlâna Hazreti Eşşeyh Seyyid Sibğatullahil Arvasi (k.s.a.).

-Sultanil arifine kutbil aktabil vasıline El muteşerrefi ila RABBIHIM alel vechil ehakki nasiriş şeriatil ğarrai kamiid Bid'atid darrai Müceddidi asaris selefi vettabiine ve mumehdihi bunyani Tarikatil Halefi vellahakine el mutesserrifi Alel itlak ellezi Lem yure lehu nezirun ba'det tefehhusifil afaki Katiin nisbeti anil mubtedit TAĞI Mevlâna şeyhinel Mukemmili Hazreti Eşşeyhi Abdurrahmani't Taği (k.s.a.).

-Şeyhi Şeriati ve şehbazi tarikati ve burhanül hakikati el fani Fillah Vel Baki Billah El Mü'tasımi Bi Hablillah Mevlâna şeyhinel kamilil mükemmili Hazreti Eşşeyh Fethullah (k.s.a.).

-Camii kemalatil evliyail evveline ve mecmail adabı ve fuyudatil ağirine umdet'il Islami ve müslimine umudil meşaihi bi ecmeıhim vessalikine durris semavati vel ardıyne siracil milleti veddini kehfi duafai vel mesakine kutbil e-immeti ves'salikine Sultanil Aşikine Mevlâna Şeyhinel Kamilil Mükemmili Hazreti Eşşeyh Muhammed Diyauddin (k.s.a.).

-Varisi makamatil evliyai vel mürseline imamil mü'minine umdetil abidiyne ves Salikine muzhiriş şeriatil ğarrai muhyit tarikatin Nakşibendiyyetil beydai el Mutesellihi anil hicabil insiyyi el hazini li sırrıl maneviyyi Mevlâna şeyhinel kamilil mükemmili Hazreti Eşşeyh Ahmed'il Haznevi (k.s.a.).

-Sultanil cazibine Nuru hidayetil vasıline kutbil Ferdi lil Alemine naşiri Meslekil Ahmediyyeti fer'i şeceretil Muhammediyyeti piri tarikati Nakşibendiyyeti Sahibi-s'seciyyetil Mahmudiyyeti Essaki Min hıyadil bahaiyeti nasibil a'lamid Diniyyeti muhyi asari kubbari selefi vettabiine matlail himemi bil yakini Men heci saadeti lil musaddıkine Mevlâna Şeyhinel Kâmilil Mükemmilil Bilvanisi Mevlâna Hazreti Eşşeyh Seyyid Abdulhâkim El Hüseyni (k.s.a.).

-Sultan'il müslimine ve melazil müstecirine ve tacil mensurine ve muhibbil mahbubine ve meşaril müsteşerine ve irşadil mürşidiyne ve sırrı sadıkiyne bi hidayeti Rabbil Alemine el fatihi kunuzel ilmi ve-d'dini el mustakırrı bi şeriat-il ğarrai muhyit tarikatın nakşibendiyyetil beydai Mevlâna Şeyhinel Kamilil Mükemmili Bilvanisi Mevlana Hazreti Eşşeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (k.s.a.).

- Mecmai amalil müslimiyne kutb-il faiziyne sikkat-ul müttakiyn vesiletil mütevekiliyn sahibi sehaveti vel kerameti lil müslimiyne kesirül muhabbeti lil müteveasiin sahibi şeriati ve tarikatı Nakşibendiyeti. Mevlayi ve şeyhi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temessukihi ve aleyhi itimadi ve bihi iftihari ve minhu istimdadi kurret-ul ayni mevlana şeyhinel kamili'l mükemmil Bilvanisi Mevlana Hazreti Eşşeyh Gavs- Sani Seyyid Abdülbaki'l Hüseynil Buhari (K.S.A)

-Küllin mines sadati vel hulefai vel muridine vel muhibbine vel mahbubine vel mensurine vel muntesibine ilahazihit tarikatil aliyyeti ve sairit turuki.

-Allahumme ic'lal misle sevabiha mektuben fisahifeti a'mali küllin verfa'biha derecati küllin ve a'li biha fi a'lai ılliyyine menzileti küllin vezidna biha muhabbeten inde cenabi küllin ve efid aleyna min berekati küllin veetmim lena süluke hazihit tarikatil aliyyeti vevefikna limardati Şeyhina ve imtisali evamirihi ve ictinabi menahihi verzuknel bekae bike ba'del fenai fike ala kıdemi sadatinas salikine fiha.

-Allahümmeğfir lena hatayana ve eclibna ila mehabbetike bi muhabbeti evliyaike verzukna tevfike vel istikamete ala dinike ve taatike birahmetike ya erhamerrahimine (amin velhamdulillahi Rabbil alemin).


Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)(cc) ın adıyla başlarım
hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık vechine
Hamd Allah (c.c.)'a mahsus salât ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) (SAV)
ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun
Ey Allah (c.c.)'ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin, doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV)nın ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur.
Ulaştır ve vasıl eyle
Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV) sonra ailesininhepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın
(Allah (c.c.) onların hepsinden razı olsun
Ruhlarını vasıl eyle)
Bütün sadatı izamınki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatlari sadatının ruhlarını vasıl eyle.
(Allah (c.c.) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.)
Şeyhimiz sığınağımız imamımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külâl (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları Allah (c.c.)'a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Ganî olan Allah (c.c.)'ın muhabbetinde kaybolmuş HAZRETİ AZİZAN diye bilinen Aliyyir Ramite'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Allah (c.c.) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Rivegeri'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
evliyanın kutbu, Allah (c.c.) dostlarının delili; bid'atları kıran, sünnei ihya eden, Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Hak ve adalette tabi kutup Allah (c.c.)'ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan birinci binin yenileyicisinin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
İrşad dairesinin kutbu, doğru yol üzrindeki ins ve cinin gavsı Allah (c.c.) yolunda seyri sülûk eden Allah (c.c.)'a rükû ve secde eden, zahiri ledün ilmlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid'in (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri idayet nuruyla atdınlatıcı, dinin yıldızı, öyleki Rasulü Kibriya'nın halefi, Efendimiz Seyyid Abdullah'ın (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız, onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuz, dünü aydınlatıcı efendimiz, Hazreti Seyyid Taha'nın (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi, umumun ve Allah (c.c.)'dan korkanların Gavsı, bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu, yardım isteyenlerin yardım edicisi, gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz, şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Ariflerin sultanı, vasıfların kutuplarının kutbu fenaya mutlaka,erişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcışeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid'atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid'a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman'ı Taği'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve Allah (c.c.)'ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah'ın (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini toplamış ve islamın ve müsümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların, bütün miskinleri esirgeyici imamların sül'uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed'in (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Evliyaların makamlarının varisi Mü'minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi'nin(Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Cezbe sahiplerinin sultanı Hakka ulaşanların nuru alemlerin kutbu Ferdi Ahmed-i mesleğini neşredici Hz. Muhammed'(sav)in serecesinin bir dalı tarikatı nakşibendiyenin piri hakikatlara susamışlara Bahaeddin Nakşibendinin. havuzundan su dağıtan güzel ahlak sahibi din bayrağını diken geçmiş büyüklerin ve ona tabi olanların eserlerini canlandıran yakin ve onlara himmet kaynağı kendisini tasdik edenlere saadet rehberi olan efendimiz şeyhi kamil ve mükemmil bilvanisli Şeyh Seyyid Abdülhakim Hüseyni'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Müslümanların sultanı ona sığınanların sığınağı kurtuluşa erenlerin baştacı ve sevgililerin sevgilisi istişare isteyenlerin manevi müsteşarı ve mürşitleri irşad edici Rabbül Aleminin hidayetiyle doğru yola gidenlerin sırlarını ve ilim hazinelerinin açıcısı Şeriatı Garrada karar kılmış istikamet sahibi nurlu tariki nakşibendiyeyi canlandırıcı bilvanisli Hazreti Eşşeyh Esseyyid Muhammed Raşidil Hüseyni'nin (Allah (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)
Müslümanların emellerini kendisinde toplayan kurtulmuş olanların kutbu mutekilerin tutanağı tevekül edicilen vesilesi müslümanlarda cömertlik ve keramet sahibi mütevazılere muhabbeti çok olan şeriatın ve nakşibendi tarikatının sahibi efendim şeyhim dayanağım bağlandığım ve güvencim üzerine olan ve sebebi iftiharım hertürlü yardımı kendisinden aldığım iki göz bebeğim efendimiz şeyhi kamil ve mükemmil serverimiz bilvanisli Hazreti Eşşeyh Esseyyid Abdülbaki Elhüseynil Buhari'nin (Allah (c.c.) O'nun yüksek sırlarını ali kılsın. Ruhaniyetlerine vasıl eyle)
Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.
Ey Allah (c.c.)'ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin amel defterine yaz. her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur.
Her birinin varacağı makamı yükselt onların muhabbetini indinde arttır. onların feyzlerini bereketlendir ve yüksek tarikat yolunda bizlerin feyizlerini tamamla ve bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O'nun emrine imtisale(boyun eğmeye), nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle.
Bizi bekabillah ile rızıklandır. fenafillah oldukları sonra bu yolun yolcularının birleştikleri yerde bizi buluştur.
Ey Allah (c.c.)'ım bizleri hatamızdan dolayı mağfiret buyur ve muhabbetine celbet.Evliyaların muhabbeti ile dinde istikamet ve muvaffakiyetli taatle Sen'in rahmetinle rızıklandır. Rahman ve Rahim olan Sensin. AMİN


   
©Copyright-007-021 ▓®▓ ŝĪĮЅї╚ξ 53 ziyaretçi (78 klik) kişi burdaydı!

 

ŞİMDİ ÜYE OL, ÜYELİĞİNİ ONAYLAT, İLK YATIRIMINLA BİRLİKTE 750 TL KAZAN

GELECEĞE YATIRIM...


Dünya’ nın en büyük 5 kripto para borsasından bir tanesi olan Binance.com son zamanlarda yaptığı yenilik ve değişiklerle en popüler borsa olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Günlük işlem hacimi 3 ile 3.6 Milyar $ arasında değişen Binance.com bir çok alt coini içerisinde barındırıyor. Üstelik üyelere yaptığı çok sık kampanyalar ile adından sıkça söz ettiriyor.ÜYE  OLUP  BİTCOİN  ALMAK  İÇİN  >>>>>>>>


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol