Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - Kör Neyzen
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 
Kör Neyzen
Elinde, nevha-i mâtem kadar acıklı sadâ

Veren, bir eski kamış; koltuğunda bir yedici;

Şu kör dilenci, bakardım, olunca nâle-serâ,

Durup da merhameten dinleyen gelip gidici,

Önünde boynunu bükmüş zavallı keşkülüne,

Atardı beş para, onluk değilse bâri yine.Kırık sazıyla ederken zaman zaman feryâd,

Gelirdi gûşuna onlukların tanîniyle

Birer nevâ-yı beşâret, birer peyâm-ı vedâd;

Birer sadâ ki; Neyin sîne-çâk enîniyle

Karışmayıp, yalınız dem tutardı sanki ona!

Bu ses, bu manzara gâyet hazin gelirdi bana.Muhîti hep mütevâlî leyâl-i dûrâ-dûr...

Sabâh yok onun âfâk-ı târ-ı ömrü için!

Yüzünde hande-i ümmîdi andınr bir nûr

Görülmüyor! O mükedder, elîm çehre bütün

Kesîf bir bulut altında perde pûş-i melâl...

Geçen zamanı karanlık, karanlık istikbâl!Nasıl hakîkat-i yeldâ? Hayâtı git ona sor:

Bulur nazarları dünyâyı perde perde zalâm!

Belâyı görmüyor amma bütün belâ görüyor,

Bu kâinat-ı sefâlette eyledikçe devam.

Arar bulunduğu yeldâ yı bî-tenâhîde

Zavallı, bir çıkacak yol sabâh-ı ümmîde!Görür şedâid-i eyyâma karşı dûşunda,

Siper vazîfesini lîme lîme bir abacık.

Fakat o sütre-i bîtâbı her hurûşunda,

Açar da dest-i inâdıyle rüzgâr artık,

Körün sakındığı üryan vücûdu meydâna

Çıkar, göğüs gerer emvâc-ı berf ü bârâna!Geçende çarşı içinden çıkınca baktım ki:

Çamurlu taşlara yaslanmış inliyor sâil.

Hasırdı şiltesi altında hem de pek eski,

Şadırvan olmasa üstünde yoktu bir hâil.

Duyulmuyordu uzaktan neyin de şimdi sesi,

Yakından ancak işittim o vâpesin nefesi!

O kendi kendine üfler mi yoksa inler mi?

Ne dinleyen, ne duyan var... Bakıp geçer herkes.

Mezardan akseden âvâzı kimse dinler mi?

Zavallı, ölmeğe bak, nâle-i tezallümü kes!

Fakat durun... Yine keşkülde bir tanîn-i medîd

Duyuldu... Âh ne nâzendedir sürûd-i ümîd!Şadırvanın, körü altında saklıyan, saçağı

Delinmemiş mi? Buluttan coşup gelen yağmur,

O sakbeden uzanıp bir sicim gibi aşağı,

Zavallı keşkülü baktım yavaşça kamçılıyor,

Duyunca kör, bunu bir cûş-i merhamet sandı,

Uzandı keşküle, heyhât, işte aldandı:

Morarmış elleri boş çıktı, sâde ıslandı!