Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - Secde
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 
Secde


Şuhûdundan cüdâdır, çok zamanlar var ki, îmânım;

Bu vahdet-zâra - gûyâ! - geldim amma bin peşîmânım:

Huzûr imkânı yok dünyâyı etmiş cezben istîlâ;

Ne hüsrandır, İlâhî, ma´bedim, çepçevre, vâveylâ!

Derinlikler, kovuklar, kuytular, şellâleler, yarlar,

Bulutlar, yıldırımlar, çöller, enginler, sular, karlar,

Güneşler, gölgeler, aylar, şafaklar... Hepsi çığlıkta;

Gelir tarrâkalar çaktıkça ecrâmın karanlıkta!Sabâ dağlarda Sûr üfler, coşar vâdîde bin mahşer;

Denizler yükselir, seller döner, taşlar semâ´ eyler.

Ufuklar çalkanır, kaynar ziyâ girdâbı göklerde;

Asırlar devrilir. Çamlar, çınarlar, çırpınır yerde.

Bütün zerrâtı sun´un bir müebbed neşveden serhoş;

Sağzm serhoş, solum serhoş, İlâhî, ben ne yapsam boş!

Ömürlerdir, gözüm yollarda, hâlâ beklerim, hâlâ,

Şuhûd imkânı yok coştukça hilkatten bu vâveylâ.Hayır! Bir başka rûh esmiş ki, akşam, sermediyyette:

Uyandım, fecre baktım, titriyor par par meşiyyette.

O coşkun na´ralar bî-tâb; o taşkın zerreler mahmûr;

O tûfanlardan ancak terliyor, ma nkta tek bir nûr.

O gömgök kubbe, Sînâ-rengi tutmuş, bir avuç toprak:

Işıklar püskürürken, şimdi haşyetlerle müstağrak!

O ecrâm, ah o gözler öyle fânîler ki Mevlâ´da,

Dönüp bir kerre olsun bakmıyorlar artık eb´âda.

Denizler, dalgalar, dağlar, ağaçlar, gölgeler dalgın...

İlâhî! Üıperen tek gölge yok bağrında âfâkın.

Sabâ durgun, sular durgun, gölün durgun hayâlinde,

Ne ma´nîdâr o gökler, kudretin bir vahyi hâlinde!Bu vahdet-zâra dün baktım: Ne meyhâneydi cûşâcûş!

Bugün rindânı gördüm: Başka bir peymâneden bî-hûş.

Bütün dünyâ serilmiş sunduğun vahdet şarâbından;

Ben´im mest olmıyan meczûbun, Allah´ım, benim meydan!

Bırak, hâsir kalan seyrinde mi´râcım devâm etsin;

Rükû´um yerde titrerken, huşû´um Arş´ı titretsin!

İlâhî! Serserî bir damlanım, yetmez mi hüsrânım?

Bırak taşsın da coştursun şu vahdet-zân îmânım.

Bırak hilkatte hiç ses yok bırak meczûbunun feryâd...

Bırak tehlîlim arnk dalgalansın, herçi-bâd-âbâd!

............................................................................

Kıyılmaz lâkin, Allah´ım, bu gaşyolmuş yatan vecde...

Bırak, "hilkat"le olsun varlığım yek pâre bir secde!